Pasiënt Persoonlike Inligting

Vul asb u algemene en persoonlike inligting in vir ons rekords.

BESONDERHEDE VAN PERSOON VERANTWOORDELIK VIR DIE REKENINGBESONDERHEDE VAN VADER OF SELF

BESONDERHEDE VAN MOEDER OF GADE

BESONDERHEDE VAN NAASBESTAANDE

MEDIESE FONDS BESONDERHEDE

PASIëNT SE BESONDERHEDE


Die persoon verantwoordelik vir die rekening kies domicilium citandi et executandi vir die doeleindes van die betekening van prosesstukke en kennisgewings by die bogemelde woonadres, wat verander kan word deur 7dae kennisgewing by wyse van aangetekende pos.