GESONDHEIDSVRAELYS / HEALTH QUESTIONNAIRE

  Pasient se Naam en Van / Patient's Name and Surname:

  Ouerdom / Age:

  Geslag/ Gender:

  Ly u aan enige van die volgende toestande? / Have you ever had any of the following conditions?

  Hartsiektes / Heart Disease

  Hooikoors / Hay fever

  Hepatitis B

  Bloedings neiging / Excessive bleeding

  Epilepsie / Epilepsy

  Rumatiekkoors / Rheumatic fever

  Gewrigsonsteking / Arhritis

  Longaandoenings / Lung problems

  Is u MIV Positief /Are you HIV Positive

  Mangels/Adenoide verwyder / Tonsils/Adenoids removed

  Diabetes

  Hormonale probleme / Hormonal problems

  Tuberkulose / Tuberculosis

  Geelsug of lewer probleme / Jaundice or liver problems

  Asma / Asthma

  Beensiekte /Bone disorder

  Endokriene afwykings / Endocrine disorders

  Allergië / Allergies

  ADHD / ADD

  Kanker / Cancer

  Temporomandibulêre gewrigs probleme / Temporomandibular joint condition

  Gebruik u tans of het u onlangs enige medikasie gebruik? / Do you currently or have you recently been
  using any medication?

  Spesifiseer indien "Ja" aangedui / Specify if indicated "Yes":

  Ouderdom waarop mangels/adenoiede verwyder is / Age when tonsils/ adenoids were removed (Jaar / Years)

  Ouderdom waarop eerste melktand verskyn het / Age of eruption of first tooth (Jaar / Years)

  Het u enige gesigsnykunde ondergaan? / Have you had any facial surgery?

  Indien wel, besonderhede / If so, details:

  Enige beserings of trauma aan kake of tande? / Any injuries or trauma to jaws or teeth?

  Indien wel, besonderhede / If so, details:

  Het u enige spraak probleme? / Do you have any speech problems?

  Indien wel, besonderhede / If so, details:

  Is u 'n mondasemhaler? / Are you a mouth breather?

  Het u u duim of vingers gesuig? / Did you suck a thumb or fingers?

  Indien wel,tot watter ouderdom / If so, till what age?

  Het 'n tandarts al enige tande verwyder? / Were any teeth removed by a dentist?

  Is u bewus van enige afwesige of ekstra permanente tande? / Any missing teeth or extra permanent teeth?

  Het u al van tevore 'n ortodontis gekonsulteer? / Have you previously consulted an orthodontist?

  Is u gemotiveerd om ortodontiese behandeling te ondergaan? / Are you motivated to undergo orthodontic treatment?

  Enige familielid wat tans of vroeër ortodontiese behandeling ondergaan het? / Any family member that are
  currently or previously being treated orthodontically?

  Indien wel, besonderhede / If so, details:

  Is u bewus van gewoontes soos tande klem of kners? / Are you aware of clenching or grinding of teeth?

  Enige ander inligting van belang / Any further information relevant

  Ek verklaar dat ek die bogenoemde mediese geskiedenis deur gelees het, en dat dit volgens my meening akkuraat is. In die
  geval van toekomstige veranderinge, sal ek die praktyk dien ooreenkomstig verwittig .

  I hereby certify that I have reviewed the above medical history and it is accurate to my knowledge. If there are any future
  changes in this information , I will inform this practice of these changes.

  Datum / Date


  Handtekening van persoon wat die
  gesondheidsvraelys voltooi /
  Signature of person completing the
  health questionanaire


  Verwantskap / Relationship